06| Minna Canth -foorumi 14.6.2019
06| Minna Canth -foorumi 14.6.2019

06| Minna Canth -foorumi 14.6.2019

MINNA CANTH -FOORUMI 2019

Minna Canth -foorumi 2019: Johtaminen digiajassa 3.0 – ajattelun ja työn muutos


Käym­me jat­ku­vaa vuo­ro­pu­he­lua sii­tä, mikä on tek­no­lo­gi­an roo­li suh­tees­sa ih­mi­siin. Ih­mis­kun­nal­la on kui­ten­kin on­nek­si ol­lut ta­pa­na – ääri­päis­sä käy­ty­ään – et­siy­tyä kes­ki­mää­rin tasa­pai­noon. Joh­ta­jan tu­li­si ky­e­tä sil­loit­ta­maan ra­ti­o­naa­li­ses­ti nämä kak­si ääri­pää­tä, koneet ja ihmiset,  kes­kel­lä en­nus­ta­ma­ton­ta ja komp­lek­sis­ta maa­il­maa. Ha­lu­at­ko ra­ken­nus­tar­pei­ta sil­lan ra­ken­ta­mi­seen? Ha­lu­at­ko ym­mär­tää muu­tok­ses­ta enem­män?

Sil­lan­ra­ken­ta­jik­si mei­tä joh­dat­ta­vat:

Di­gi­taa­li­sen työn tut­ki­ja Esko Kil­pi: Joh­ta­mi­nen komp­lek­si­ses­sa maa­il­mas­sa
Aivo­tut­ki­ja Kat­ri Saa­ri­kivi: Mikä on ih­mi­sen osa? Mi­ten mah­dol­lis­te­taan kol­lek­tii­vis­ta ajat­te­lua ja on­gel­man­rat­kai­sua?

Valo­kuva­tai­tei­li­ja Nan­na Hän­ni­nen, Nee­mo Met­hod: Tai­de uu­den­lai­sen ajat­te­lun edis­tä­jä­nä työ­e­lä­mäs­sä

Kuudes Minna Canth -foorumi järjestetään Kuopiossa Peräniemen Kasinolla 14.6.2019 klo 9-15.


Ilmoittauuminen ja lisätiedot: http://snellmankesayliopisto.fi/mcf/

Avainsanat

Tapahtumat

Kartta

Päivitetty: 17.06.2019

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori