Kuopion Keskus ry. |  Toimintasuunnitelma 2018
Kuopion Keskus ry. |  Toimintasuunnitelma 2018

Kuopion Keskus ry. | Toimintasuunnitelma 2018

TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n toiminnan tarkoitus on lisätä Kuopion kaupunki

keskustan vetovoimaa, houkuttelevuutta ja saavutettavuutta. Tavoite saavutetaan yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa keskustassa ja Kuopion alueella: yritykset, yhteisöt, kiinteistönomistajat, Kuopion kaupunki. Ytimen muodostavat keskustan alueen toimijat, mutta yhteistyö rakennetaan kumppanuuksien avulla laajemman toimijakentän kanssa.
 
Yhdistys toimii aktiivisena toimijana keskustaa koskevissa asioissa, ottaa kantaa ja tekee aloitteita sekä toimii kehittämiskohteiden yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoissa sekä työryhmissä.

LÄHTÖKOHDAT
Vuosi 2018 on Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen yhdeksästoista toimintavuosi. Yhdistys jatkaa vuonna 1995 aloittaneen Keskustan kehittämisryhmän työtä.

Vuonna 2018 jatketaan panostamista keskustan vetovoiman kasvattamiseen rakentamalla uusia yhteistyöverkostoja, kehittämällä keskustan yhteismarkkinointia ja tapahtumia sekä pyrkimyksellä laajentaa jäsenkantaa ja aktivoimalla keskustan kehitystavoitteisiin liittyvää työryhmätoimintaa.
Vuonna 2018 Kuopion kauppatori täyttää 200-vuotta ja tämä huomioidaan yhtenä painopisteenä yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on antaa kuopiolaisille toriin liittyvä lahjoitus. Lahja voi olla esimerkiksi uusi lasten leikkipaikka, viihtyisä oleskelualue tai uudenlaista talvitoimintaa. Kuopiolaisten toiveita torin kehittämisen suhteen selvitetään jo syksyllä 2017 kyselyllä, jonka tulokset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2018 toiminnassa sekä pitemmän ajan kehityssuunnitelmissa.
 
STRATEGIA
Kehittämistyön edellytyksenä on toimiva yhteistyö ja aito keskusteluyhteys elinkeinoelämän, kaupungin ja muiden sidosryhmien välillä. Yhteistyö mahdollistaa intressien yhteensovittamisen ja asioiden kulkuun vaikuttamisen, vahvistaen koko kaupungin vetovoimaisuutta.
Yhdistys pyrkii edistämään keskustan elinvoimaisuutta vuodenajat huomioiden. Yhdistyksen tavoitteena on viedä eteenpäin keskustan liikkeiden aukioloaikoihin liittyvää keskustelua keskustan palveluiden paremman saavutettavuuden varmistamiseksi. Tähän liittyy olennaisesti myös toritoiminnan kehittäminen.
 
JÄSENTOIMINTA
Yhdistys toimii jäsenistön ja sidosryhmien yhteistyön edistäjänä. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi, yritys osallistuu samalla omalla panoksellaan kaupunkikeskustan sisäisen yhteistyön ja vetovoiman rakentamiseen. Jäsenyyteen liittyy konkreettisia taloudellisia etuja liittyen esimerkiksi markkinointikampanjoihin. Jäsentoimintaan liittyvää sosiaalinen tavoite on rakentaa keskustan laajuista yhteistyöverkostoa, jossa toimijat oppivat tuntemaan toisensa yhteisten tapahtumien, kampanjoiden tai jäsentilaisuuksien kautta.
 
Jäsentoimintaan on viime vuosien aikana tuotu konkreettisia etuja kuten näkyvyyttä Kuopion kaupunkikeskustan opaskartoissa ja sähköisessä Kuopiontori.fi –kaupunkioppaassa. Vuonna 2018 toimintaan pyritään tuomaan entistä vahvemmin myös verkostoitumista ja tutustumista muihin yrittäjiin, esimerkiksi tapahtumiin liittyvillä suunnittelutapaamisilla tai muilla vapaa-ajan tilaisuuksilla.
 
Jäsentyytyväisyyttä mitataan säännöllisin väliajoin jäsenkartoituksella, jonka tarkoitus on kehittää yhdistyksen toimintaa sekä antaa jäsenille mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Yhdistys seuraa keskustan asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisin väliajoin koskien yhdistyksen järjestämää toimintaa, kuten tapahtumia tai muita kehityshankkeita. Kyselyn avulla saadaan paitsi loppuasiakkaan näkökulma keskustan kaupallisen toiminnan ja tapahtumien kehittämiseen, myös seurataan tehtyjen muutosten vaikutusta asiakastyytyväisyyteen.
 
TALOUS
Yhdistyksen toiminta ja toritapahtumat rahoitetaan kaupungin määrärahalla, tapahtuma-avustuksilla, yritysten jäsenmaksuilla, tapahtumiin liittyvillä markkinointi- tai kumppanuusmaksuilla sekä toritoiminnasta saatavilla tuloilla.
 
LIIKENNE
Keskustaan pyritään ohjaamaan liikennettä varmistamalla tarvittavien opasteiden saaminen kriittisille liikenneväylille. Kaupunkikeskustan saavutettavuuteen sekä asiakaspysäköinnin opastukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
 
TORI
Kuopion kauppatorin ja satamatorin toimintaa kehitetään erilaisissa työryhmissä yhdessä torikauppiaiden, kaupungin, asukkaiden ja keskustan asiakkaiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on elävä ja viihtyisä tori.
 
YHTEISMARKKINOINTI
Yhteismarkkinoinnin tavoitteena on lisätä keskustan tunnettuutta, vetovoimaa ja houkuttelevuutta. Yhdistyksen jäsenten markkinointi ja viestintä kanavoidaan osaltaan tehokkaasti yhdistyksen verkkosivujen ja erilaisten sähköisten alustojen kautta. Jäsenet itse määrittelevät yhdessä markkinointiviestinnän sävyn ja tavan toimia omassa markkinointiryhmässä. Yhteismarkkinoinnilla luodaan kustannustehokas ja vaikuttava markkinointi keskustan alueelle. Yhdistyksen jäsenten oma rooli yhteisen positiivisen markkinointiviestinnän välittäjänä on keskeinen.
 
Kuopion kaupunkikeskustan yhteismarkkinoinnin pohjan muodostaa vuositasolla Kuopiontori.fi kaupunkiopas ja vuosittain keväisin päivitettävä kaupunkikartta. Kaupunkikartta jaetaan kaikkiin jäsenliikkeisiin, alueen hotelleihin ja Kuopio Infoon ja sen tehtävä on toimia myös jäsenyritysten välisen suosittelun työkaluna. Nettisivusto tukee printtikarttaa asiakkaalle tarpeellisiksi katsottujen tietojen osalta.
 
Yhteismarkkinointia voidaan tehdä myös liittyen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Tavoitteena on saada liikkeet osallistumaan tapahtumiin omilla tarjouksilla tai ohjelmalla. Uusia mahdollisuuksia osallistaa keskustan toimijoita yhteiseen tekemiseen mietitään aktiivisesti – olennaista näissä on myös yrittäjien osallistuminen tempausten suunnitteluun ja toteutukseen esimerkiksi työryhmien kautta.
 
TIEDOTTAMINEN
Jäsentiedottamisella tarjotaan jäsenistölle informaatiota keskeisistä kaupunkikeskustaan liittyvistä uutisista, yhteistyömahdollisuuksista ja tapahtumista. Viestinnän tavoite on myös rakentaa hyvää yhteistyöhenkeä jäsenistöön. Tiedottamisessa keskeisiä välineitä ovat yhdistyksen internetsivut ja sähköposti. Jäsentiedotus on säännöllistä ja jäsentiedotteet ovat löydettävissä myös yhdistyksen internetsivuilta tai muista yhdessä sovituista sähköisistä kanavista.
 
Ulkoisessa tiedottamisessa jatketaan aktiivista yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa. Yhteistyöllä median ja jäsenistön kesken pyritään myötävaikuttamaan positiivisen viestinnän rakentumiseen keskustan osalta.
 
TAPAHTUMAT
Yhdistys järjestää ja on mukana yhteistyökumppanina tuottamassa useita laadukkaita kaupunkitapahtumia. Kehitämme edelleen yhteistyötä kaupungin eri tapahtumatuottajien kanssa ja osallistumme tapahtumiin liittyvien rakenteiden ja palvelujen kehittämiseen.
 
Yhdistys järjestää seuraavat tapahtumat vuonna 2018 :
Tammikuu: Tammimarkkinat
Helmikuu: Talvitorin avajaiset
Toukokuu: Vapputori
Toukokuu: suurkirppis
Toukokuu: Kuopion Kesäkauden avajaiset ja katusoittofestarit
Kesäkuu-Elokuu: Lasten lelukirppis joka keskiviikko
Kesäkuu: suurkirppis
Heinäkuu: suurkirppis
Elokuu: suurkirppis
Elokuu: Elonkorjuujuhla
Syyskuu-Lokakuu: Pop-Up Kuopio (yhteistyö Kuopion nuorkauppakamarin kanssa)
Lokakuu: Hilipeet Pilleet –ostoskampanja
Lokakuu: Syysmarkkinat
Marraskuu: Kuopion Joulukauden avajaiset

Avainsanat

Kuopion Keskus

Kartta

Päivitetty: 05.02.2019

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori