Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016
Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016

Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016

TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n toiminnan tavoite on lisätä Kuopion kaupunkikeskustan vetovoimaa, houkuttelevuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteeseen pyritään yhdessä eri toimijoiden kanssa keskustassa ja Kuopion alueella - avainasemassa yritykset, yhteisöt, kiinteistönomistajat ja  Kuopion kaupunki.
 
Yhdistys toimii aktiivisena toimijana keskustaa koskevissa asioissa, ottaa kantaa ja tekee aloitteita sekä toimii yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoissa sekä erilaisissa työryhmissä.
 
LÄHTÖKOHDAT
 
Vuosi 2016 on Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen kahdeksastoista toimintavuosi. Yhdistys jatkaa vuonna 1995 aloittaneen Keskustan kehittämisryhmän työtä.
 
Vuosi 2016 tarkoittaa yhdistyksen toiminnassa erityistä panostamista keskustan vetovoiman kasvattamiseen uusien sisältöjen ja yhteismarkkinointikonseptin rakentamisen kautta, tapahtumien kehittämisen sekä paikallisen yhteistyöverkoston hyödyntämisen ja jäsenkannan aktiivisen laajentamisen avulla.
 
STRATEGIA
 
Kehittämistyön edellytyksenä on toimiva yhteistyö ja aito keskusteluyhteys elinkeinoelämän, kaupungin ja muiden sidosryhmien välillä. Yhteistyö mahdollistaa intressien yhteensovittamisen ja asioiden kulkuun vaikuttamisen, vahvistaen koko kaupungin vetovoimaisuutta.
 
Vuoden 2016 aikana käynnistetään uudelleen kampanjaryhmätoiminta, jonka tavoite on aktivoida paikallisia toimijoita osallistumaan keskustan tapahtumien ja yhteismarkkinoinnin suunnitteluun ja rakentamiseen. 
 
Yhdistys pyrkii edistämään keskustan elinvoimaisuutta vuodenajat huomioiden. Yhdistyksen tavoitteena on viedä eteenpäin keskustan liikkeiden aukioloaikoihin liittyvää keskustelua keskustan palveluiden paremman saavutettavuuden varmistamiseksi. Tähän liittyy olennaisesti myös toritoiminnan kehittäminen sekä kauppatorin aukioloaikojen mukauttaminen asiakaslähtöisemmäksi.
 
JÄSENTOIMINTA

Yhdistys toimii jäsenistön ja sidosryhmien yhteistyön edistäjänä. Jäsenyyteen pyritään rakentamaan konkreettisia taloudellisia etuja liittyen esimerkiksi markkinointikampanjoihin ja asiantuntijapalveluihin. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi, yritys osallistuu samalla omalla panoksellaan kaupunkikeskustan sisäisen yhteistyön ja vetovoiman rakentamiseen.  Jäsentoiminnan sosiaalinen tavoite on rakentaa keskustan laajuista yhteistyöverkostoa, jossa toimijat oppivat tuntemaan toisensa yhteisten tapahtumien, kampanjoiden tai jäsentilaisuuksien kautta.
 
 
TALOUS
 
Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan kaupungin avustuksella, yritysten jäsenmaksuilla sekä tapahtumien toteuttamiseen liittyvillä kampanjakohtaisilla markkinointimaksuilla.
 
LIIKENNE

Keskustaan pyritään ohjaamaan liikennettä varmistamalla tarvittavien opasteiden saaminen kriittisille liikenneväylille. Kaupunkikeskustan saavutettavuuteen sekä asiakaspysäköinnin opastukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
 
TORI

Torialueen yhteistyöryhmän työhön osallistutaan tori- ja hallikauppiaiden, kaupungin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 
YHTEISMARKKINOINTI

Yhteismarkkinoinnin tavoitteena on lisätä keskustan tunnettuutta, vetovoimaa ja houkuttelevuutta. Yhdistyksen jäsenten markkinointi ja viestintä kanavoidaan osaltaan tehokkaasti yhdistyksen verkkosivujen ja erilaisten sähköisten alustojen kautta. Jäsenet itse määrittelevät yhdessä markkinointiviestinnän sävyn ja tavan toimia omassa markkinointiryhmässä. Yhteismarkkinoinnilla luodaan kustannustehokas ja vaikuttava markkinointi keskustan alueelle. Yhdistyksen jäsenten oma rooli yhteisen positiivisen markkinointiviestinnän välittäjänä on keskeinen. Suuremmassa mittakaavassa yhdistys linkittyy Kuopio-Tahko matkailumarkkinoinnin kokonaisuuteen.


TIEDOTTAMINEN
 
Sisäisellä jäsentiedottamisella tarjotaan jäsenistölle informaatiota keskeisistä kaupunkikeskustaan liittyvistä uutisista, yhteistyömahdollisuuksista ja tapahtumista. Viestinnän tavoite on myös rakentaa hyvää yhteistyöhenkeä jäsenistöön. Tiedottamisessa keskeisiä välineitä ovat yhdistyksen internetsivut ja sähköposti. Jäsentiedotus tulee olla säännöllistä ja jäsentiedotteet tulee olla löydettävissä myös yhdistyksen internetsivuilta tai muista yhdessä sovituista sähköisistä kanavista.
 
Ulkoisessa tiedottamisessa jatketaan aktiivista yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa. Yhteistyöllä median ja jäsenistön kesken pyritään myötävaikuttamaan positiivisen viestinnän rakentumiseen keskustan osalta.
 
TAPAHTUMAT
 
Yhdistys on mukana tuottamassa laadukkaita kaupunkitapahtumia. Yhdistys kehittää edelleen yhteistyötä kaupungin eri tapahtumatuottajien kesken, osallistumalla tapahtumiin liittyvien rakenteiden ja palvelujen kehittämiseen.  Yhdistys toimii myös sovituissa tapahtumissa koordinoijana ja yhteistyökumppanina.

Avainsanat

Kuopion Keskus

Kartta

Päivitetty: 11.09.2016

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori