Kuopion Keskus ry. |  Toimintasuunnitelma 2019
Kuopion Keskus ry. |  Toimintasuunnitelma 2019

Kuopion Keskus ry. | Toimintasuunnitelma 2019

TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:n toiminnan tarkoitus on lisätä Kuopion kaupungin
keskustan vetovoimaa, houkuttelevuutta ja saavutettavuutta. Tavoite saavutetaan yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa keskustassa ja Kuopion alueella: yritykset, yhteisöt, kiinteistönomistajat, Kuopion kaupunki. Ytimen muodostavat keskustan alueen toimijat, mutta yhteistyö rakennetaan kumppanuuksien avulla laajemman toimijakentän kanssa.
 
Yhdistys toimii aktiivisena toimijana keskustaa koskevissa asioissa, ottaa kantaa ja tekee aloitteita sekä toimii kehittämiskohteiden yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoissa sekä työryhmissä.
 
LÄHTÖKOHDAT
Vuonna 2019 Kuopion keskustan kehittämisyhdistys täyttää 20 vuotta ja tämä huomioidaan yhtenä painopisteenä yhdistyksen toiminnassa. Juhlavuoden aikana tavoitteena on luoda lyhyt katsaus yhdistyksen perustamisesta nykypäivään sekä järjestää 20v. juhlatilaisuus jäsenille.
 
Vuoden aikana jatketaan hyvin käynnistynyttä yhdistyksen strategiaa ja kehitystavoitteita tukevaa toimintaa Tapahtumat&Markkinointi sekä Kiinteistöt&Infra -työryhmissä. Ryhmillä on omat toimintasuunnitelmat ja niiden kehitystoiminnan mahdollistavat toimintabudjetit.
 
Yhdistys jatkaa toimintaansa kaupunkikeskustaa elävöittävien tapahtumien, markkinoiden ja kirppisten sekä katukuvaa piristävien tempausten tuottajana sekä vie omalla toiminnallaan keskustan yhteismarkkinointia eteenpäin. Sataman kehittämisyhdistyksen sulautuminen keskustan kehittämisyhdistykseen vuonna 2018 laajentaa yhdistyksen toimintakenttää vahvemmin myös sataman suuntaan. Yhdistymisen myötä vahvistuneella yhteistyöllä pyritään tuomaan satamaa ja toria edelleen lähemmäs toisiaan vahvistamalla molempien roolia osana viihtyisää ja vetovoimaista kaupunkikeskustaa.
 
VISIO 2025
(yhdistyksen strategiapäivä 19.4.2018)
 
1. ELÄVIN KAUPUNKIKESKUSTA
2. HALUTTU ASUMISEN, YRITTÄMISEN JA KOHTAAMISTEN PAIKKA
3. VAHVA BRÄNDI JA TUNNETTU KÄSITE
4. KESKUSTA KEHITTYY ROHKEASTI JA VISIONÄÄRISESTI
 
 
STRATEGIA
Kehittämistyön edellytyksenä on toimiva yhteistyö ja aito keskusteluyhteys elinkeinoelämän, kaupungin ja muiden sidosryhmien välillä. Yhteistyö mahdollistaa intressien yhteensovittamisen ja asioiden kulkuun vaikuttamisen, vahvistaen koko kaupungin vetovoimaisuutta.
 
Yhdistyksen toiminnan strategiset painopisteet
 
A.     Edesauttaa keskustan kehittymistä viihtyisänä asuinympäristönä ja yritysten toimintaympäristönä
B.     Tapahtuma-alustojen hallinta ja kehittäminen
C.      Alueen elävöittäminen ja syyt tulla keskustaan
D.     Positiivinen ja vetovoimainen viestintä
 
Yhdistys edistää omalla toiminnallaan keskustan elinvoimaisuutta vuodenajat huomioiden. Yhdistys pyrkii viemään eteenpäin keskustan liikkeiden aukioloaikoihin liittyvää keskustelua keskustan palveluiden paremman saavutettavuuden varmistamiseksi. Tähän liittyy olennaisesti myös toritoiminnan ja tapahtumien kehittäminen, myös keskustan osalta hiljaisemmat vuodenajat huomioiden.
 
 
JÄSENTOIMINTA
Yhdistys toimii jäsenistön ja sidosryhmien yhteistyön edistäjänä. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi, yritys osallistuu samalla omalla panoksellaan kaupunkikeskustan sisäisen yhteistyön ja vetovoiman rakentamiseen. 
Jäsentoimintaan liittyvä sosiaalinen tavoite on rakentaa keskustan laajuista yhteistyöverkostoa, jossa toimijat oppivat tuntemaan toisensa yhteisten tapahtumien, kampanjoiden tai jäsentilaisuuksien kautta.
 
Jäsenyyteen liittyy konkreettisia etuja kuten näkyvyyttä Kuopion kaupunkikeskustan opaskartoissa ja sähköisessä Kuopiontori.fi –kaupunkioppaassa. Vuonna 2019 toimintaan pyritään tuomaan lisää verkostoitumismahdollisuuksia sekä tutustumista keskustan muihin yrittäjiin, esimerkiksi kampanjoihin liittyvillä suunnittelutapaamisilla tai muilla vapaa-ajan tilaisuuksilla.
 
Jäsentyytyväisyyttä mitataan säännöllisin väliajoin jäsenkartoituksella, jonka tarkoitus on kehittää yhdistyksen toimintaa sekä antaa jäsenille mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Yhdistys seuraa keskustan asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisin väliajoin koskien yhdistyksen järjestämää toimintaa, kuten tapahtumia tai muita kehityshankkeita. Kyselyn avulla saadaan paitsi loppuasiakkaan näkökulma keskustan kaupallisen toiminnan ja tapahtumien kehittämiseen, myös seurataan tehtyjen muutosten vaikutusta asiakastyytyväisyyteen.
 
TALOUS
Yhdistyksen toiminta, kehityshankkeet ja tapahtumat rahoitetaan kaupungin määrärahalla, tapahtuma-avustuksilla, yritysten jäsenmaksuilla, tapahtumiin liittyvillä markkinointi- tai kumppanuusmaksuilla sekä toritoiminnasta saatavilla tuloilla.
 
LIIKENNE
Keskustaan pyritään ohjaamaan liikennettä varmistamalla tarvittavien opasteiden saaminen kriittisille liikenneväylille. Kaupunkikeskustan saavutettavuuteen sekä asiakaspysäköinnin opastukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
 
TORI
Kuopion kauppatorin ja satamatorin toimintaa kehitetään erilaisissa työryhmissä yhdessä torikauppiaiden, kaupungin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on elävä ja viihtyisä tori.
 
YHTEISMARKKINOINTI
Yhteismarkkinoinnin tavoitteena on lisätä keskustan tunnettuutta, vetovoimaa ja houkuttelevuutta. Yhdistyksen jäsenten markkinointi ja viestintä kanavoidaan osaltaan tehokkaasti yhdistyksen verkkosivujen ja erilaisten sähköisten alustojen kautta. Jäsenet itse määrittelevät yhdessä markkinointiviestinnän sävyn ja tavan toimia omassa markkinointiryhmässä. Yhteismarkkinoinnilla luodaan kustannustehokas ja vaikuttava markkinointi keskustan alueelle. Yhdistyksen jäsenten oma rooli yhteisen positiivisen markkinointiviestinnän välittäjänä on keskeinen.
 
Kuopion kaupunkikeskustan yhteismarkkinoinnin pohjan muodostaa vuositasolla www.kuopiontori.fi nettikaupunkiopas ja vuosittain keväisin päivitettävä kaupunkikartta. Kaupunkikartta jaetaan kaikkiin jäsenliikkeisiin, alueen hotelleihin ja Kuopio Infoon ja sen tehtävä on toimia myös jäsenyritysten välisen suosittelun työkaluna. Nettisivusto tukee printtikarttaa asiakkaalle tarpeellisiksi katsottujen tietojen osalta.
 
Yhteismarkkinointia voidaan tehdä myös liittyen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Tavoitteena on saada liikkeet osallistumaan tapahtumiin omilla tarjouksilla tai ohjelmalla. Uusia mahdollisuuksia osallistaa keskustan toimijoita yhteiseen tekemiseen mietitään aktiivisesti – olennaista näissä on myös yrittäjien osallistuminen tempausten suunnitteluun ja toteutukseen esimerkiksi työryhmien kautta.

TIEDOTTAMINEN
Jäsentiedottamisella tarjotaan jäsenistölle informaatiota keskeisistä kaupunkikeskustaan liittyvistä uutisista, yhteistyömahdollisuuksista ja tapahtumista. Viestinnän tavoite on myös rakentaa hyvää yhteishenkeä jäsenistöön. Tiedottamisessa keskeisiä välineitä ovat yhdistyksen internetsivut ja sähköposti.
 
Ulkoisessa tiedottamisessa jatketaan aktiivista yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa. Yhteistyöllä median ja jäsenistön kesken pyritään myötävaikuttamaan positiivisen viestinnän rakentumiseen keskustan osalta.
 
TAPAHTUMAT
Yhdistys järjestää ja on mukana yhteistyökumppanina tuottamassa useita laadukkaita kaupunkitapahtumia. Kehitämme edelleen yhteistyötä kaupungin eri tapahtumatuottajien kanssa ja osallistumme tapahtumiin liittyvien rakenteiden ja palvelujen kehittämiseen.
 
Yhdistys järjestää seuraavat tapahtumat vuonna 201

Tammikuu: Tammimarkkinat
Helmi-maaliskuu: Talvitori tai muu vastaava

Huhtikuu: Hilipeet Pilleet tai muu vastaava kampanja
Toukokuu: Vapputori
Toukokuu: suurkirppis
Toukokuu: Kuopion Kesäkauden avajaiset

Kesäkuu: Sataman Juhannus
Kesäkuu-Elokuu: Lasten lelukirppis joka keskiviikko
Kesäkuu: suurkirppis
Heinäkuu: suurkirppis
Elokuu: suurkirppis
Elokuu: Elonkorjuujuhla

Syyskuu-Lokakuu: Yhdistyksen vuosijuhla
Lokakuu: Hilipeet Pilleet tai muu vastaava kampanja
Lokakuu: Syysmarkkinat
Marraskuu: Kuopion Joulukauden avajaiset
Joulukuu: Sataman uusi vuosi
 

Avainsanat

Kuopion Keskus

Kartta

Päivitetty: 03.06.2019

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori