Tietosuojaseloste: Jäsenrekisteri
Tietosuojaseloste: Jäsenrekisteri

Tietosuojaseloste: Jäsenrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE                                                                                               
Laatimispäivämäärä: 26.5.2018

Rekisterinpitäjä
Nimi: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry. |  Kuopion Keskus ry.
Osoite: Puijonkatu 19, 70100 Kuopio
Muut yhteystiedot: puh. 044 377 4887, toimisto@kuopionkeskus.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Kuopion Keskus ry:n tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Rekisterin nimi Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyksen jäseneksi liittyvistä yrityksistä ja niiden yhteyshenkilöiden yhteystiedoista muodostetaan Kuopion Keskus ry.n jäsenrekisteri. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta ja tehtävistä sekä Kuopion kaupunkikeskustan yhteistyön edistämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä asioista tiedottamiseen jäsenille ja erilaisille sidosryhmille. Rekisteri toimii myös jäsenlaskutuksen pohjana.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenyrityksestä ja sen yhteyshenkilöstä:
•   Etunimi
•   Sukunimi
•   Sähköpostiosoite
•   Puhelinnumero
•   Yrityksen nimi
•   Yrityksen käyntiosoite ja/tai laskutusosoite
•   Jäsenmaksun suuruus €

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteri koostetaan yhdistyksen jäseniksi liittyneiden etu- ja sukunimistä, sähköpostiosoitteista, työ- tai muista nimikkeistä ja organisaatioiden nimistä.

Tiedon säilytysaika
Jäsenen tiedot tallentuvat jäsenrekisteriin sekä MailChimp-järjestelmään ja poistuvat, kun jäsen irtisanoo jäsenyytensä. Jäsenyyden voi irtisanoa lähettämällä viesti sähköpostilla osoitteeseen tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi. Tällöin rekisterinpitäjä poistaa jäsenen tiedot jäsenrekisteristä kuukauden kuluessa viestin saapumisesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Jäsenrekisterin tietosisältö sijoitettu on MailChimp-järjestelmän palvelimelle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä syntyy jäsenrekisteri, jota säilytetään työntekijöiden asianmukaisesti suojatuilla työtietokoneilla.
Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne työntekijät, jotka hoitavat yhdistyksen jäsenlaskutusta tai tiedotustehtäviä.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin:  EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista: EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus poistaa tiedot : EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Tietoja käsittelevät tahot: Kuopion Keskus ry:n työntekijä
 
 
 

Avainsanat

Kuopion Keskus

Kartta

Päivitetty: 04.06.2018

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori