Tietosuojaseloste: Kyselyt
Tietosuojaseloste: Kyselyt

Tietosuojaseloste: Kyselyt

TIETOSUOJASELOSTE                                                                                               
Laatimispäivämäärä: 26.5.2018

Rekisterinpitäjä
Nimi: Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry. |  Kuopion Keskus ry.
Osoite: Puijonkatu 19, 70100 Kuopio
Muut yhteystiedot: puh. 044 377 4887, toimisto@kuopionkeskus.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Kuopion Keskus ry:n tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Tilla Martikainen
Puhelin: 050 360 8973
Sähköposti: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Rekisterin nimi Kyselyt -rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kyselyn vastaajaksi ilmoittautuminen, tiedottaminen mahdollisista arvontapalkinnoista, palaute- ja arviointikyselyjen lähettäminen, mahdollinen laskutus

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää korkeintaan seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot kyselyn vastaajaksi ilmoittautuneista:
•   Etunimi (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Sukunimi (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Sähköpostiosoite (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Asuinpaikkakunta (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Syntymävuosi (kyselyn taustatieto)
•   Puhelinnumero (arvontaan osallistuva tai yhteydenoton haluava)
•   Mielipiteet kysytyistä aihealueista

Säännönmukaiset tietolähteet
Kyselyt-rekisteri koostetaan (korkeintaan) vastaajiksi ilmoittautuneiden etu- ja sukunimistä, sähköpostiosoitteesta, asuinpaikkakunnasta, syntymävuodesta, opiskelupaikka sekä vastaajan mielipiteistä ja arvioista.

Tiedon säilytysaika
Kyselyn vastaajaksi ilmoittauduttaessa tietosisältö tallentuu Surveypal-järjestelmään. Järjestelmästä tieto siirretään Kyselyn tulokset -tiedostoon. Vastaaja voi itse pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä lähettämällä sähköpostiviestillä pyynnön tietojen poistamisesta osoitteeseen toimisto@kuopionkeskus.fi Tällöin rekisterinpitäjä poistaa tilaajan tiedot Kyselyn tulokset-rekisteristä kuukauden kuluessa viestin saapumisesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kyselyt-rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto Kyselyjen tulokset koostetaan siten, että niistä ei selviä vastaajan henkilöllisyys. Mahdolliset arvontaan liittyvät yhteystiedot käsitellään erillisenä tiedostona ja hävitään arvontojen suorittamisen jälkeen.
Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot: Henkilötietorekisteri säilytetään ensin Surveypal Oy:n palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötietorekisteri säilytetään korkeintaan kuukauden ajan kyselyjärjestelmän ylläpitäjän Surveypal Oy:n palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne työntekijät, joilla on edellä mainitun järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin:  EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista: EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus poistaa tiedot : EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Tietoja käsittelevät tahot: Kuopion Keskus ry:n työntekijä
 
 

Avainsanat

Kuopion Keskus

Kartta

Päivitetty: 04.06.2018

Päivitämme tarjouksia ja tietoa tapahtumista Facebookiin. #kuopiontori